Overige informatie

Info boekje
Klik hier voor het jaarinformatieboekje van de Peuterrevalidatie Sint Maartenskliniek, schooljaar 2014-2015 voor de ochtend- en middaggroepen. In dit informatieboekje vindt u allerlei informatie over de afdeling en de activiteiten die er plaatsvinden. Daarnaast is er een activiteitenkalender voor dit schooljaar. Daarop kunt u zien wat er per week aan activiteiten gepland is en op welke momenten uw kind vrij is door vakantie of studieochtenden van het team. Aanpassingen, aanvullingen of correcties kunt u in de maandagenda lezen. Klik hier voor de Peuterrevalidatie folder. Wilt u meer achtergrondinformatie over een bepaald onderwerp dat u op de activiteitenkalender hebt zien staan, dan kunt u contact opnemen met het hoofd van de afdeling peuterrevalidatie (Pauline Aarts tel. (024) 365 94 35). Mochten er volgens u nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn, dan horen we dat graag.

Vervoer

Parkeren
Op het terrein van de Sint Maartenskliniek is het alleen mogelijk te parkeren door bij de slagboom uit de automaat een parkeerkaart te nemen. Voor het uitrijden kan bij het secretariaat van de peuterrevalidatie een uitrijkaartje of pasje worden gehaald. Indien u binnen 45 minuten weer vertrekt kunt u gratis met het inrijdkaartje uitrijden.

Ziek/beter melden
Als uw kind ziek is, of om een andere reden afwezig is, wilt u dan tussen 7.45 en 8.00 uur telefoonnummer (024) 365 94 79 (bedrijfsburo) bellen. Zo ook bij beter melden. De kinderen kunnen dan tijdig weer ingepland worden voor de therapieën. Voor de peuterleidster is het prettig als u bij ziekte van uw kind ook tussen 8.45 en 9.00 uur even naar de groep belt: telefoonnummer (024) 365 94 36.

Kinderziekten
Bij eventuele kinderziekten, ook van broertjes en zusjes, dit graag meteen melden. Schroom niet bij eventuele hoofdluis ook dit even aan ons door te geven.

Kleding
Wilt u uw kind reservekleding meegeven voor eventuele ongelukjes.Denk ook aan bijvoorbeeld muts en sjaal in de winter, zodat we ook dan naar buiten kunnen. Het is prettig indien uw kind dagelijks een grote tas bij zich heeft i.v.m. het meenemen van 1 of 2 klappers t.b.v. onderlinge communicatie.

Peuterdossier
Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Op de afdeling peuterrevalidatie is een beperkt dossier aanwezig met het verslag van het eerste onderzoek van de revalidatiearts, de orthopedagoog en van de intake van het maatschappelijk werk. Indien er daarna nieuwe verslagen volgen, worden de eerdere verslagen verwijderd en vernietigd. Behalve deze verslagen wordt ook het laatste teamverslag en het laatste handelingsplan in dit dossier bewaard. Doordat dit beperkte dossier voor alle medewerkers snel voorhanden is, kan ook bij overname van de behandeling door collega’s die niet op de peuterrevalidatie werken, toch snel een totaalbeeld worden verkregen. De medewerkers van de verschillende disciplines hebben ieder voor hun eigen discipline nog een uitgebreid dossier dichtbij of in hun kantoorruimte.

Verjaardagen ouders
Als vaders, moeders, eventueel opa’s en oma’s jarig zijn, en u verwacht dat uw kind iets maakt, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

Vrijwilligerswerk
Binnen de afdeling peuterrevalidatie maken we op beperkte schaal gebruik van vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk beperkt zich tot hand- en spandiensten zoals het halen en brengen van kinderen van- en naar de therapieruimte wanneer de behandeling niet op de afdeling zelf kan plaatsvinden, het koffie- en theezetten, opruimen, plak- en knipwerk.

Samenwerking met de St. Maartenschool
Het revalidatiecentrum en de St. Maartenschool werken intensief samen. De peuterrevalidatiegroepen zijn een combinatie tussen onderwijs en revalidatiedagbehandeling en zijn als zodanig een samenwerkingsproject van de Sint Maartenskliniek en de St. Maartenschool.